Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015). Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.

Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod, kao pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija, u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev se podnosi tijelu javne vlasti, a ono je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim (uključujući e-poštu) ili usmenim putem.

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Temeljem članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama Povjerenica za informiranje donijela je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 22/14):

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije

Kontakt:

Marela Bajić Čivgin, prof.

Službenica za informiranje Imunološkog zavoda

Imunološki zavod

Rockefellerova 2

10 000 Zagreb

T +385(0)1 6414 379

F + 385(0)1 6414 105

E-pošta: publicinfo@imz.hr

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Dodatne informacije

Više informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija potražite ovdje.